Reducció de jornada

El meu fill o la meva filla té diabetis, l'he de cuidar i necessito reduir la meva jornada laboral.

HI HA ALGUN AJUT?

Aquells progenitors, adoptants o acollidors que redueixen la seva jornada de treball per a la cura de menors amb càncer o malaltia greu, poden sol.licitar una prestació econòmica que ofereix la Seguretat Social.

Aquesta prestació ajuda a compensar la pèrdua d’ingressos que sofreixen les persones que han de reduir la seva jornada laboral, amb la conseqüent disminució del salari, ocasionada per la necessitat de cuidar dels fills o menors al seu càrrec durant el temps d’hospitalització i tractament continuat de la malaltia.

REQUISISTS DEL BENEFICIARI

La prestació està dirigida a les persones que pertanyen a qualsevol règim de la Seguretat Social que acreditin els períodes mínims de cotització que s’exigeixen en cada cas i que redueixin la seva jornada d’activitat al manco en un 50% de la seva durada per a la cura del menor amb diabetis.

Una altre requisit és que ambdós progenitors treballin (afiliació i alta), ja que si un d’ells no es troba empleat, la Seguretat Social entén que aquest podria cuidar del menor afectat per la malaltia i, per tant, no procedeix abonar la prestació.

En els casos de separació judicial, nul.litat, divorci, ruptures d’unitat familiar, etc. podrà ser reconegut a favor de la determinada de comú acord, a falta d’acord i de previsió judicial expressa el beneficiari serà a qui es concedeixi la custòdia del menor i, si aquesta fos compartida, al qui ho sol.liciti en primer lloc.

En els contractes de treball a temps parcial no és possible sol.licitar la prestació si la jornada de treball contractada és del 25% o inferior respecte d’una jornada de treball d’un contracte a temps complet.

PERÍODES MÍNIMS DE COTITZACIÓ

La cotització necessària per a obtenir aquesta prestació variarà en funció de l’edat dels progenitors:

 • Menor de 21 anys: no requereix cotització prèvia
 • De 21 a 25 anys: 90 dies en els 7 anys anteriors o 180 dies al llarg de la seva vida laboral
 • Major de 26 anys: 180 dies en els 7 anys anteriors o 360 dies al llarg de la seva vida laboral

Els treballadors autònoms i aquells sobre els qui recaigui l’obligació de cotitzar hauran d’estar al corrent de pagaments, amb aquesta finalitat serà d’aplicació la invitació al pagament.

QUANTIA DE LA PRESTACIÓ

La quantia de la prestació correspondrà al 100% de la Base reguladora establerta per a la prestació per incapacitat temporal, derivada de contingències professionals o, en el seu cas, quan no s’hagi optat per una cobertura de les contingències professionals, en proporció a la reducció de la jornada de treball.

Per a calcular la base reguladora diària hem de dividir:

- per a treballadors amb contracte a temps complet, la base de cotització del mes anterior entre els dies cotitzats.

- per a treballadors amb contractes a temps parcial, es dividirà la suma de les bases de cotització dels 3 mesos anteriors entre els dies als que fa referència aquest període cotitzat.

PROCEDIMENT PER SOL.LICITAR EL RECONEIXEMENT DE LA PRESTACIÓ

El treballador ha de complimentar la sol.licitud específica i presentar-la a la direcció provincial competent o a la mútua d’accidents de treball i malalties professionals, acompanyada dels documents acreditatius necessaris (Certificat de l’empresa, Declaració del facultatiu del Servei Públic de Salut, Acreditació de la identitat dels interessats, llibre de família, etc.).

UNA VEGADA RECONEGUDA...

La prestació es reconeix pel termini d’un més, prorrogable per períodes de dos mesos després de la presentació del document que justifiqui que es manté la necessitat de la cura directa, permanent i continuada. La prestació s’abona directament per períodes mensuals vençuts.

CAUSES DE SUSPENSIÓ

En les situacions d’incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i la lactància natural i, en general, quan aquesta prestació concorri amb qualsevol causa de suspensió de relació laboral (ERE).

CAUSES D’EXTINCIÓ

 • Que el menor compleixi 18 anys
 • Fi de la necessitat de la cura directa, continuada o permanent del menor per mor de la milloria del seu estat o cura
 • Cessament de l’activitat laboral d’un dels progenitors, causant baixa en el règim de la Seguretat Social
 • Jubilació o incapacitat permanent d’un dels progenitors
 • Reincorporació a l’activitat laboral del beneficiari, cessant la reducció de jornada
 • Realització de qualsevol treball o activitat incompatible amb la reducció de la jornada
 • Mort del menor
 • Mort del beneficiari de la prestació
 • Falta d’ingrés de les quotes si el beneficiari és treballador per compte propi (RETA)

Aquí pot descarregar el BOE en format pdf

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/1941/1942

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Col·laboradors i patrocinadors

La teva vida amb diabetis serà diferent,
però serà igual de bona.

ADIBA

Carrer Ter, 27, 1er pis, porta 14

07009 Palma de Mallorca
Illes Balears
Telf. 971 72 32 43
adiba@adiba.es


Atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9.30 a 14.30
Serveis: imprescindible cita prèvia


© Asociación de personas con diabetes de les Illes Balears, 2019